Other Languages

Downloadable Resources in Other Languages

/تبديد الخرافات حول نقص الانتباه (AD/HD) اضطراب فرط النشاط

معقد. كيفية عرضه قد يختلف من شخص أو طفل لآخر. معظمنا (AD/HD) نقص الانتباه/اضطراب فرط النشاط

التي تشكل الطريقة التي نفكربها AD/HD

لوح تافارخلا نم ديدعلا كانه نكلو ،ةلاحلا هذه نع ةماع ةركف انيدل

.تافارخلا هذه ضعب لوانتت هذه حئاصنلا ةقرو .ضرملا اذه نم نوناعي نيذلا صاخشلأا معدنو لعافتنو

Download Dispelling Myths about ADHD – Arabic. (PDF)

Dissiper les Mythes sur le Trouble Déficitaire D’attention/ Hyperactivité (TD/AH)

Le trouble déficitaire d’attention/ hyperactivité (TD/AH) est complexe. Il est exposé différemment d’un enfant ou un adulte
à l’autre. La plupart d’entre nous ont des connaissances sur la condition, cependant, il y a beaucoup de mythes circulants à
propos le TD/AH qui forment comment on le percevoit, comment on réagit à son envers et comment on supporte ceux qui
l’ont. Cette fiche de conseils traite quelques uns des mythes les plus communs.

Download Dispelling Myths about ADHD – French. (PDF). (PDF)

신화에 대한 공표하는 ADHD

(ADHD) 복잡하다. 어떻게 모든 것이 스포츠웨어 아동 및 성인을 위한 다를 수 있습니다. 우리 대부분은 그 조건에 대한 약간의 지식을 가지고, 그러나, ADHD 대한 지원, 그리고 우리가 그 사람들을 어떻게 대응할 생각을 모양이 있는 많은 신화가 있다. 이 신화는 팁 시트 몇 가지 일반적인 문제를 해결합니다.

Download Dispelling Myths about ADHD – Korean. (PDF)

消除有关 注意力缺陷或多动障碍的误区 - Dispelling Myths about ADHD (Mandarin)

注意力缺陷或多动障碍是复杂的。每一个儿童和成人显现的又有很大的不同。我们大多数人都对它的状况有一些知识,然而,有关围绕注意力缺陷或多动障碍许多误区,形成了我们如何看待那些有病症的人、如何应对和支持他们。这提示表中涉及了一些常见的误区。

Dispelling_Myths_About_ADHD-Mandarin-2015-1216 (Mandarin) (PDF)

Mitos Y Realidades Acerca Del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

El trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es complejo; sus manifestaciones pueden variar para cada niño o adulto. Aunque podemos tener un conocimiento general acerca del TDAH, existen también muchos mitos que influyen en la forma como pensamos respecto al mismo. Estos mitos repercuten, igualmente, en la manera como reaccionamos y tratamos a alguien con TDAH. Este folleto evalúa los mitos más comunes.

XUA TAN HUYỀN THOẠI VỀ THIẾU CHÚ Ý/ RỐI LOẠN HIẾU ĐỘNG THÁI QUÁ (ADHD)

Thiếu Chú Ý/ Rối Loạn Hiếu Động Thái Quá (AD/ HD) rất phức tạp. Làm thế nào nó được trưng bày
có thể khác nhau đối với mỗi trẻ em và người lớn. Hầu hết chúng ta có một số kiến thức về tình
trạng, tuy nhiên, có nhiều huyền thoại về AD/HD mà điều chỉnh lại chúng ta suy nghĩ về nó như
thế nào, phản ứng và hỗ trợ những người bị rối loạn. Lời khuyên này chỉ ra một vài điều huyền
thoại phổ biến.

Dispelling Myths about ADHD – Vietnamese. (PDF)

إعادة النظر فيالكيفية التي نري من خلالها اضطراب نقص الانتباه /فرط النشاط (AD/HD)

التلاميذ الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباهوفرط النشاط،غالبا ما يمرون بالقليل من التجارب الايجايية خلال يومهم، مما يؤدي الي تدني نسبة احترام الذات،وعدم وجود الحافز،والشعور بالضعف والاجهاد.ان الكيفية التي يري بها المعلم الاطفال من ذوي الاصابة بهذه الاضرابتحدث فرقا كبيرا في طريقة تعاملهم مع هؤلاء الطلاب ومنثمفي الطريقة التي يشعر بها هؤلاء الطلاب حيال انفسهم. ان تفهمنا للصعوبات الاساسية التي يواجهها هؤلاء الطلاب،تجعل المعلمين اكثر تعاطفا وبالتالي اكثرتركيزا علي توفير الدعم والعون المناسب،فاعادة الصياغة للطريقة التي نريبها الطلاب ممن يعانون من هذا الاضراب، يمكنها ان تعود بالكثير من النجاحات علي للمعلمين والطلاب علي حد سوا

Download Reframing ADHD Tip Sheet – Arabic (PDF)

REFORMULER NOTRE VISION ENVERS LE TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION/ HYPERACTIVITÉ (TD/AH)

Les élèves ayant TD/AH souvent passent une journée avec trop peu d’expériences positives. Ceci peut mener à une faible
estime de soi, au manque de motivation et aux sentiments de stress. Le perspective du TD/ AH des enseignants peut faire une
grande différence dans la façon dont ils interagissent avec les élèves et par conséquent comment les élèves ressentent envers eux
même.
En comprenant les difficultés de base rencontrées par les élèves ayant TD/AH, ceci aide les enseignants à être plus compatissants
et de concentrer à identifier et fournir le soutien approprié. “Reformuler” notre vision au TD/AH peut mener à un
plus grand succès pour l’élève et l’enseignant.

Download Reframing ADHD – French. (PDF)

주의력 결핍 과잉 행동 장애(AD/HD)의 바로 알기

AD/HD를 겪고 있는 학생은 하루 하루가 즐겁지만은 않습니다. 그 결과 낮은 자존감, 동기 저하, 스트레스 등이 따라올 수 있습니다. AD/HD에 대한 담당 교사의 관점은 해당 학생들이 다른 아이들과 어떻게 어울리는지에 큰 영향을 끼치고 그로인해 스스로를 어떻게 받아들이는지에 대해서도 많은 변화를 불러옵니다. 담당 교사가 AD/HD 학생이 겪고 있는 어려움에 대한 바탕을 이해한다면 더욱 큰 관심으로 적절한 교육을 지원할 수 있을 것입니다. 우리가 AD/HD를 어떻게 바라보는지에 대한 “바로알기”는 교사와 학생 모두에게 훌륭한 성과를 나타낼 수 있습니다.

Download Reframing ADHD – Korean. (PDF)

重新看待注意力缺陷或多动障碍 - Reframing ADHD (Mandarin)

患有注意力缺陷或多动障碍的学生经常一天下来很少有积极的体验。这会导致自信心不足,焦虑和缺乏积极性。老师如何看待注意力缺陷或多动障碍,对他们如何跟学生交流会起到很大影响,进而影响学生如何看待自己。通过了解患病学生困难的由来,老师们可以变得更加理解,更好地来提供适当的援助。重新看待注意力缺陷或多动障碍可以使老师和学生之间的关系更加成功。

Download Reframing ADHD-Mandarin-2015-1216 (Mandarin) (PDF)

REPLANTEANDO LA FORMA DE ENTENDER EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

Los estudiantes con TDAH frecuentemente experimentan pocas experiencias positivas en un día. Esto puede llevar a una baja autoestima, falta de motivación y sensaciones de estrés. La manera como un profesor percibe el TDAH puede hacer la diferencia en la forma como interactúa con los estudiantes y consecuentemente en como ellos se sienten consigo mismos.

Comprender las bases de los obstáculos experimentados por los estudiantes con TDAH, ayuda a los profesores a ser más compasivos y a enfocarse en identificar y proveer la ayuda adecuada. “Replantear” la forma de ver el TDAH puede llevar a un mayor éxito tanto para el estudiante y como para el profesor.

Download Reframing ADHD Tip Sheet – Spanish.(PDF)

TÁI ĐỊNH HÌNH CÁCH CHÚNG TA NHÌN SỰ THIẾU CHÚ Ý/ RỐI LOẠN HIẾU ĐỘNG THÁI QUÁ (AD/HD)

Các học sinh bị AD/HD thường trải qua một ngày với một vài trải nghiệm tích cực. Điều này có thể dẫn đến lòng tự trọng thấp, thiếu động lực và cảm giác căng thẳng. Quan điểm của một giáo viên về AD/HD có thể làm cho một sự khác biệt to lớn trong cách họ giao tiếp với các học sinh và kết quả như thế nào, học sinh cảm thấy như thế nào về bản thân họ.

Bằng cách hiểu điều cơ sở cho những khó khăn đã trải nghiệm của các học sinh với AD/HD, nó giúp các giáo viên thương cảm hơn và tập trung hơn vào việc xác định và cung cấp sự hỗ trợ thích hợp. “Tái định hình” làm thế nào chúng ta nhìn vào AD/HD có thể dẫn đến thành công lớn hơn cho học sinh và giáo viên

Download Reframing ADHD Tip Sheet – Vietnamese (PDF)

Websites in Other Languages

ADHD Awareness Danmark (Danish)

ADHD Awareness Danmark arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier samt bidrage til et mere nuanceret billede af ADHD.

ADHD Awareness Denmark works to promote knowledge, understanding and acceptance of children, adolescents and adults with ADHD and their families and contribute to a more balanced view of ADHD.

Visit ADHD Awareness Danmark (Danish) now.

Annick Vincent, M.D. - Information on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder / Portrait du TDAH

Dr. Vincent provides excellent information for children and adults with ADHD. This is a Canadian website that provides information on ADHD for both parents and professionals.

Le Dr Vincent constitue une excellente source d’informations pour les enfants et les adultes atteints du TDAH. Il s’agit d’un site Web canadien qui fournit de l’information sur le THADA tant pour les parents que pour les professionnels. Certains des sujets abordés incluent les stratégies, de sommeil, d’appétit et de médicaments. Ce site Web fournit également des renseignements, en français et en anglais.

Dr. Vincent provides excellent information for children and adults with ADHD. This is a Canadian website that provides information on ADHD for both parents and professionals. Some of the topics covered include strategies, sleep, appetite, and medication. This website also provides information in both French and English.

Visit this website now.

Portrait du TDAH – Dr Annick Vincent dans cette brève vidéo, le Dr Vincent fournit un aperçu des AD/HD, l’importance d’obtenir évaluées et traitées de manière à améliorer la qualité de vie.

CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance

Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA). This website is primarily for physicians, but there is content for parents and children under the “public info” type.

This well organized website provides up to date information for physicians, educators, parents and individuals with ADHD. Information appropriate for different audiences is easy to find and is provided in different formats:

  • Videos
  • Print materials
  • Links to other recommended websites.

CADDRA (French). Canadian THADA Resource Alliance (CADDRA). Ce site est principalement pour les médecins, mais il y a du contenu pour les parents et les enfants dans le cadre du “public info” type. Ce site est disponible en français et en anglais.

This site is available in both French and English.

Visit the CADDRA website.

CHADD - The National Resource on ADHD

CHADD (Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) is the United States’ leading non-profit organization serving individuals with ADHD and their families.

CHADD was founded in 1987 and produces the bi-monthly Attention magazine for members.

The National Resource Center on ADHD (NRC) is the CDC-funded national clearinghouse for evidence-based information about ADHD.

Visit the CHADD website now. (English)

Visit the CHADD website now. (Spanish)

Frequently Asked Questions Videos (CADDAC) - English and French

The ‘Frequently Asked Questions’ consists of a list of all the ADHD questions most frequently asked by patients, their families and physicians/colleagues.

Each question is answered by a pool of Canadian experts in ADHD.

These videos provide great information to parents and youth about several topics related to ADHD, including diagnosis, medication, non-medication options, and follow-up.

Visit the CADDAC website now.

National Institute of Mental Health: ADHD (Spanish)

¿Tiene su hijo problemas para prestar atención? ¿Él o ella habla sin parar o no puede quedarse quieto/a? ¿Le es difícil a su hijo controlar su comportamiento?

Para algunos niños, estos pueden ser síntomas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad o TDAH.

National Institute of Mental Health: ADHD (Spanish)

This webpage provides excellent information for parents who may wonder if their child has ADHD or if their child has recently received a diagnosis of ADHD.

Information is provided about the symptoms, causes, and treatments for ADHD as well as conditions that coexist with the disorder.

Suggestions for how to work with your child’s school and special considerations for teens and adults with ADHD are also provided.

Visit the National Institute of Mental Health: ADHD website now. (Spanish)

Understood.org

The Understood.org website was developed with the input from parents whose children had learning challenges.

This is a wonderful resource for parents and professionals and talks about many different aspects of learning disabilities and ADHD.

Visit Understood.org now. (English)
Visit Understood.org now. (Spanish)